EU muuttaa lakeja sisärajatarkastusten vähentämiseksi

| 21 helmikuun, 2024
EU muuttaa lakeja sisärajatarkastusten vähentämiseksi

Euroopan unionin (EU) parlamentti ja Eurooppa-neuvosto sopivat EU:n rajasäännöstön muuttamisesta.

Päivityksellä pyritään vähentämään EU:n sisärajatarkastuksia Schengen-alueella ja suojelemaan sen vapaata liikkuvuutta.

Sillä pyritään myös vahvistamaan ulkorajojen turvallisuutta terveyskriisien aikana ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi.

Belgian sisäministeri, toimielinuudistuksesta ja demokraattisesta uudistuksesta vastaava ministeri Annelies Verlinden totesi lausunnossaan, että sopimus vain vahvistaa EU:n Schengen-aluetta.

”Vaivaton liikkuminen sisärajoillamme ja ulkorajojen turvallisuus ovat Schengen-alueen kaksi kulmakiveä”, hän sanoi.

Osapuolet sopivat väliaikaisesta sopimuksesta 6. helmikuuta 2024. Se lähetetään Coreperille vahvistusta varten.

Coreper tarkoittaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten pysyvien edustajien komiteaa.

Coreperin ja komission on hyväksyttävä sopimus virallisesti ennen uusien sääntöjen täytäntöönpanoa.

EU:n sisärajatarkastusten vähentäminen

Sopimuksessa asetetaan ”selkeät ja rajoitetut määräajat sisärajatarkastuksille”, sanoi Sylvie Guillaume, esittelijä tai EU:n parlamentin neuvottelija.

Lisäksi siinä esitetään kriteerit, joita EU:n jäsenvaltioiden on noudatettava ottaessaan uudelleen käyttöön sisärajatarkastukset.

Jäsenvaltiot voivat ottaa uudelleen käyttöön sisärajatarkastuksia estääkseen ennalta arvaamattomat yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat vakavat uhat.

Se olisi kuitenkin otettava käyttöön vasta viimeisenä keinona.

Jäsenvaltioiden on ensin arvioitava, onko se tarpeellista ja voidaanko samat tavoitteet saavuttaa vaihtoehtoisilla toimenpiteillä.

Näihin vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin kuuluvat poliisiyhteistyön lisääminen, tiedustelutietojen jakaminen ja yhteiset operaatiot.

Sopimuksessa todetaan myös, että ennalta arvaamattomissa olosuhteissa sisärajatarkastusten olisi oltava voimassa vain yhden kuukauden, mutta ne voivat kestää enintään kolme kuukautta.

Sisärajoilla tehtävät tarkastukset voivat kuitenkin olla voimassa enintään kuusi kuukautta ja enintään kaksi vuotta.

Tämä sallitaan vain ennakoitavissa olevien uhkien osalta, joista on ilmoitettu komissiolle, parlamentille ja muille jäsenvaltioille etukäteen.

Jäsenvaltiot voivat myös panna täytäntöön sisärajatarkastuksia kuuden kuukauden ajan kahden vuoden jälkeen.

EU:n jäsenvaltiot voivat uusia ne kerran vuodessa pysyvien kansallisten turvallisuusuhkien torjumiseksi.

EU:n ulkorajojen turvallisuuden vahvistaminen

Sopimuksessa otettiin käyttöön myös toimenpiteitä ja menettelyjä, joita EU:n jäsenvaltiot voivat soveltaa terveyskriisien ja tulevien pandemioiden varalta.

Sen nojalla EU voi hyväksyä väliaikaisia terveysperusteisia matkustusrajoituksia ulkorajalla, mukaan lukien testaukset, karanteenit ja eristäminen.

Maahantulorajoitukset eivät kuitenkaan koske niitä, joilla on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen EU:n alueella, pitkään oleskelleita henkilöitä ja kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä.

Muutos perustuu COVID-19-pandemian aikana saatuihin kokemuksiin. Tuolloin EU saattoi antaa jäsenvaltioille vain suosituksia, joita ne saattoivat noudattaa tai olla noudattamatta.

Uudessa rajasäännöstössä esitetään myös toimenpiteitä, joilla estetään maahanmuuttajien käyttö toisinajattelun ja epävakauden välineenä.

EU rajoittaa rajanylityspaikkoja tai lyhentää niiden toiminta-aikoja.

Sopimuksella otettiin käyttöön myös menettelyt, joilla pidätetyt laittomat kolmansien maiden kansalaiset siirretään takaisin valtioon, josta he ovat saapuneet.

Laittomien maahanmuuttajien pidättämisen olisi kuitenkin edelleen tapahduttava kahdenvälisen yhteistyösopimuksen puitteissa.

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteistyö laitonta maahanmuuttoa vastaan

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta aikovat virallistaa uuden yhteistyösopimuksen laittoman maahanmuuton torjumiseksi.

Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei ole ollut palautussopimusta EU:n kanssa sen jälkeen, kun se erosi EU:sta vuonna 2020.

Uuden sopimuksen myötä vaihdettaisiin tietoja laittomaan maahanmuuttoon osallistuvista ryhmistä ja tehtäisiin yhteistyötä ihmiskaupan estämiseen tähtäävässä teknologiassa.

Sillä pyrittäisiin myös samoihin tavoitteisiin kuin EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan uusilla digitaalisilla matkustuslupajärjestelmillä laittoman maahanmuuton estämiseksi.

Yhdistyneen kuningaskunnan sähköinen matkustuslupa (ETA) on nyt käytössä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vieraileville Persianlahden maiden matkustajille.

Kaikilta viisumivapaiden maiden kansalaisilta, jotka matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, vaaditaan pian Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistus. Tämä koskee myös EU:n kansalaisia.

Toisaalta Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten on haettava ETIAS-lupaa päästäkseen Schengen-alueelle.

ETIAS on lyhenne sanoista European Travel Information and Authorization System (eurooppalainen matkatieto- ja valtuutusjärjestelmä), joka otetaan käyttöön vuoden 2025 puoliväliin mennessä.